Anthony Burton OBE (Fragment LXVI)

Anthony Burton OBE (Fragment LXVI) – Acrylic and oil on board – 100x75cm